اخبار و اطلاعیه


درخواست انتقال آزمون

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان ثبت نام شده در آزمون 20اسفند ماه 1394 میرساند: در صورت تمایل می توانند از طریق پرو فایلشان قسمت ارسال و دریافت پیام از تاریخ 25/11/94 لغایت 28/11/1394 درخواست تعویق آزمون خود را به اولین آزمون سال 1395 که در تاریخ 3/2/1395 برگزار می گردد ارسال نمایند ضمنا" مهلت ارسال درخواست فقط تا تاریخ 28/11/94 بوده و بعد از تاریخ فوق هیچ اقدامی انجام نخواهد شد


ظرفیت حوزه های برگزاری

توجه :حوزه هایی برگزاری آزمون دارای ظرفیت می باشند و ظرفیت بعضی از حوزه ها ....